ΤΩΡΑ η κοινότητα του franchising έχει το δικό της reviews & social network!

ENTRY FEES

Σταθερό ποσό το οποίο αφορά την άδεια χρήσης του ονόματος, την αποκλειστικότητα της περιοχής και τη μεταφορά της τεχνογνωσίας του δικαιοπαρόχου προς τον δικαιοδόχο. Περιλαμβάνει, συνήθως, αρχική εκπαίδευση, προσαρμογές στα αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά πρότυπα, προμελέτη, μελέτη στοχοποίησης, άδεια χρήσης του εγχειριδίου λειτουργίας.

Τι πρέπει να περιέχει ένα Σύστημα Franchise;

Ποιά είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ένα Σύστημα Δικαιόχρησης, ώστε να διασφαλιστούν η οικονομική ευρωστία και το χαμηλό ρίσκο, τόσο των δικαιοδόχων, όσο και του δικαιοπαρόχου.

Read more: Τι πρέπει να περιέχει ένα Σύστημα Franchise;

Franchise Concept Book

Το Franchise Concept Book - Ενημερωτικός Φάκέλος συντάσσεται βάση των προτύπων U.F.O.C., της τυποποιημένης πρότασης συνεργασίας προς τους υποψηφίους δικαιοδόχους και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την άρτια ενημέρωση των υποψήφιων επιχειρηματιών και έχει ως σκοπό την «πώληση» του concept σε αυτούς.

Read more: Franchise Concept Book

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις επιτυχίας και οι προσδοκίες της δικαιόχρησης

Τα προνόμια που προσφέρει η δικαιόχρηση είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τους δικαιοδόχους, όσο και για τους δικαιοπαρόχους. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα που παρέχει στους δικαιοπαρόχους είναι πολλαπλάσια από αυτά των δικαιοδόχων, με πρώτο το μειωμένο απαιτούμενο κεφάλαιο[1] καθώς το δίκτυο δικαιόχρησης δημιουργείται με κεφάλαια των δικαιοδόχων. Επιπλέον, η υιοθέτηση της δικαιόχρησης χαρακτηρίζεται από αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης[2], ταχεία οικοδόμηση του brand[3], αυξημένες δυνατότητες για διαφήμιση[4] (λόγω των adv fees) και μειωμένες ευθύνες οικονομικής διαχείρισης[5].

Read more: Ποιές είναι οι προϋποθέσεις επιτυχίας και οι προσδοκίες της δικαιόχρησης